[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 09.11.1974 04:45:00 +07:00, Юрга, Россия, 55N42, 84E50
Дирекция 1° = 1 год: New chart, 01.08.2016 00:00:00 +03:00, Краснодар, Россия, 45N01, 39E00
;<=>?@ABCDEFz2s20|3{11y23t1o22w20}9p10u11r20n28q29v21x236G30H1I9J15K14L6M30N1O9P15Q14R|22R{30y11Rt19Ro10w9}27p28u30r8n17q17v9x11Rz21s9ËÍÍËËÏËÍËÍÍÍË
n16° 6′44″B
o 9°45′ 6″@
p27°17′25″A
q16°42′42″B
r 7°52′10″B
s 8° 2′12″F
tR 18°50′35″>
u29°16′ 0″A
v 8°29′42″C
w 8° 8′44″A
xR 10°29′31″C
yR 10°29′31″=
z20° 4′57″E
{29° 7′36″;
|R 21° 8′12″;
}26°40′ 4″A
G 5°51′31″A
H29°30′24″A
I 0° 6′26″C
J 8° 4′41″D
K14°50′22″E
L13°48′ 1″F
M 5°51′31″;
N29°30′24″;
O 0° 6′26″=
P 8° 4′41″>
Q14°50′22″?
R13°48′ 1″@
n27°50′26″C
o21°28′48″A
p 9° 1′ 7″C
q28°26′24″C
r19°35′53″C
s19°45′55″;
t 0°34′18″@
u10°59′42″C
v20°13′24″D
w19°52′27″B
x22°13′13″D
y22°13′13″>
z 1°48′39″;
{10°51′18″=
| 2°51′54″=
} 8°23′46″C
G17°35′14″B
H11°14′ 6″C
I11°50′ 8″D
J19°48′23″E
K26°34′ 4″F
L25°31′43″;
M17°35′14″<
N11°14′ 6″=
O11°50′ 8″>
P19°48′23″?
Q26°34′ 4″@
R25°31′43″A