Натал: New chart (w), 05.06.1987 11:30:00 (+07:00), Алма-Ата, Казахстан, 43N15, 76E57
;<=>?@ABCDEF20G11H8I10J17K21L20M11N8O10P17Q21Rx10s22q23n15|22p8r10z22o19y10}2Rw8Rt19Ru26Rv8R{16ÍËÏÏÏÍËÍÏÍÍËÏÍÍÏÏÍËËËÍÍ nt
n14° 0′57″=
o18°34′ 2″@
p 7°37′ 2″>
q22°40′56″<
r 9°46′41″>
s21°36′30″;
tR 18° 9′53″C
uR 25°11′ 7″C
vR 7°14′ 9″D
wR 7°37′53″B
x 9°10′32″;
y 9°10′32″A
z21°41′35″>
{15°42′ 9″E
|21°25′30″=
}R 1°43′ 3″B
G19°38′ 7″?
H10°47′47″@
I 7°12′51″A
J 9°55′54″B
K16°26′16″C
L20°37′30″D
M19°38′ 7″E
N10°47′47″F
O 7°12′51″;
P 9°55′54″<
Q16°26′16″=
R20°37′30″>