Натал: ����������, 19.04.1987 08:32:40 (+04:00), Барановичи, Беларусь, 53N08, 26E02
;<=>?@ABCDEF4G25H12I29J23K2L4M25N12O29P23Q2Rp11s12x12Rn29r10|18z17y12R}3Rw9Rt21Ru27Ro6v8R{10q26ÏÍÍËÍÍËËÍËÍÍËËÏÏÍËËÍÍÍËÏ nt
n28°36′18″;
o 5°29′44″D
p10°25′44″;
q25°48′46″F
r 9° 0′50″=
s11°23′49″;
tR 20°52′ 4″C
uR 26°35′20″C
vR 7°58′44″D
wR 8°52′ 4″B
xR 11°24′58″;
yR 11°24′58″A
z16°25′39″>
{ 9° 5′ 1″E
|17°45′32″=
}R 2° 9′50″B
G 3°30′34″=
H24°49′59″=
I11°24′52″>
J28°49′ 4″>
K22° 1′28″?
L 1°41′ 3″A
M 3°30′34″C
N24°49′59″C
O11°24′52″D
P28°49′ 4″D
Q22° 1′28″E
R 1°41′ 3″;