Натал: NoName (m), 28.01.1972 07:13:00 +06:00, Караганда, Казахстан, 49N49, 73E09
;<=>?@ABCDEF7G25H11I11J2K19L7M25N11O11P2Q19R|10r22t30Ro8y6w2Ru19R}26Rz27v5{7s29p24x6n8q14ËËËÍÍÍÍÍËËÏËËÏÏËËËËÏÏÏ nt
n 7°13′10″E
o 7°31′ 7″>
p23°48′13″D
q13°55′34″F
r21° 4′34″;
s28° 6′28″C
tR 29°35′21″<
uR 18°18′42″A
v 4°50′ 3″C
wR 1°53′49″A
x 5°14′59″E
y 5°14′59″?
z26°57′28″A
{ 6° 3′57″C
| 9°59′32″;
}R 25°49′45″A
G 6°36′ 4″D
H24°42′39″E
I10°16′50″;
J10°14′58″<
K 1°14′36″=
L18°43′44″=
M 6°36′ 4″>
N24°42′39″?
O10°16′50″A
P10°14′58″B
Q 1°14′36″C
R18°43′44″C